Wat is financiële boekhouding en rapportage

Financiële boekhouding kan worden aangemerkt als een van de belangrijkste takken van de financiële sector. Dit artikel gaat uitleggen over het belang van financiële boekhouding en rapportage voor bedrijfsorganisaties.

Wat is financiële boekhouding

In financiële boekhouding en rapportage worden alle zakelijke transacties geregistreerd op basis van de geaccepteerde internationale standaarden voor jaarrekeningen, die bekend staan ​​als algemeen aanvaarde boekhoudnormen (GAAP) en gepresenteerd in een rapportformaat of als financiële overzichten. Deze jaarrekening omvat de resultatenrekening, de balans en het kasstroomoverzicht. Deze verklaringen moeten nauwkeurig worden voorbereid om een ​​duidelijk beeld te hebben van de bedrijfsprestaties gedurende een periode. De winst- en verliesrekening / winst- en verliesrekening geeft de gegenereerde winst of het verlies binnen een bepaalde periode weer. De balans dicteert de activa en passiva van de onderneming binnen een bepaalde periode. Het kasstroomoverzicht geeft de manieren weer waarop de instroom en uitstroom van contanten zich tijdens een bepaalde periode voordoen.

Bedrijven geven financiële verklaringen af ​​aan het einde van een specifieke periode om bewustzijn te creëren over de bedrijfsprestaties voor de externe partijen zoals aandeelhouders, beleggers, enz. Wanneer van een bedrijf wordt verwacht dat deze aandelen voor het grote publiek uitgeeft, moeten deze financiële overzichten worden aan hen gepresenteerd. Deze informatie wordt beoordeeld door de concurrenten, werknemers, beleggingsanalisten, belastingautoriteiten en de klanten. Deze jaarrekening voegt waarde toe aan het bedrijf omdat het de bedrijfsprestaties aangeeft.

Normaal gesproken worden de financiële rekeningen opgesteld op basis van de prestaties van het voorgaande jaar. Ze vormen een schets voor de financieel managers. Het is gebaseerd op deze gegevens die de managers van plan zijn voor de toekomst. Daarom zijn deze records zeer nuttig voor strategische beslissingen namens de organisatie. De financiële managers hebben de volgende verantwoordelijkheden bij het opstellen van deze financiële informatie.

  • Het bijhouden van nauwkeurige gegevens zoals rekeningen, grootboeken en boeken. 
  • Zorgen voor de juistheid van de facturen die worden opgehaald en facturen die worden betaald.
  • Controleren en controleren van rekeningsaldi.

Wat is financiële rapportage

Bij het opstellen en presenteren van financiële rapporten moeten de volgende documenten worden opgenomen:

  • De financiële staten van de onderneming (resultatenrekening, balans, kasstroomoverzicht en mutatieoverzicht eigen vermogen)
  • De toelichtingen met betrekking tot de financiële overzichten.
  • Documenten die relevant zijn voor persberichten en conference calls met betrekking tot de kwartaalresultaten en gerelateerde informatie.
  • Kwartaal- en jaarverslagen voor de aandeelhouders.
  • Kwartaal- en jaarlijkse financiële verslagen voorgelegd aan de overheidsinstanties en aan de Securities and Exchange Commission (SEC)
  • Financiële informatie moet op de officiële website van het bedrijf worden geplaatst.

Al deze documenten moeten zorgvuldig worden voorbereid, omdat het helpt om een ​​goed imago te creëren voor de bedrijfsorganisatie. Daarom speelt de financieel manager een sleutelrol in elke organisatie bij het voorbereiden van die financiële documenten..